CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE W LO W ZŁOCIEŃCU

 

Klasy o profilu wojskowym Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu zostały zakwalifikowane przez Biuro do Spraw Proobronnych do programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który będzie wdrażany w nowym roku szkolnym, 2019/2020.

Kwalifikacja do III edycji programu polegała na dogłębnej analizie formularzy zgłoszenia przesłanego przez szkołę oraz obszernej dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe osiągnięcia szkoły w zakresie szkolenia wojskowego uczniów. W procesie tym punktowano m.in. czas prowadzenia szkolenia wojskowego, jego zakres i jakość, zgodność z procesem szkolenia żołnierzy SZ RP, współpracę z podmiotami wojskowymi, przestrzeganie zasad współpracy z resortem obrony narodowej i przepisów mundurowych, posiadaną przez szkołę bazę szkoleniową oraz wyposażenie do szkolenia wojskowego, a także kompetencje i doświadczenie nauczycieli przedmiotów wojskowych.
Szkoła została pozytywnie zweryfikowana dzięki aktywnemu wsparciu – w ramach porozumienia o współpracy – w zakresie realizacji działań proobronnych ze strony 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.
Udział w programie ukierunkowany jest na wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, polegające na podejmowaniu w realizowanym procesie dydaktyczno
-wychowawczym działań związanych z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem symboli państwowych. Celem udziału uczniów klas wojskowych w programie jest kształtowanie postaw patriotycznych i moralnych uczniów, pielęgnowanie polskości, tradycji, historii, miejsc pamięci, chwały bohaterów narodowych, kształtowanie charakteru i sprawności fizycznej oraz przygotowanie do świadomego podjęcia decyzji o związaniu się z Siłami Zbrojnymi RP i zaangażowanie w społeczne programy proobronne, a także rozwój poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój szkoły, regionu i państwa.
Dzięki realizacji tego programu liceum o profilu wojskowym otrzyma status szkoły certyfikowanej, a także wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego, udział w Wojskowych Dniach Szkoleniowych, w obozie szkoleniowym, a także wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego, niezbędnego do realizacji programu Edukacji wojskowej.
Udział szkoły w kompleksowym programie nauczania przyniesie realne korzyści uczniom, szkole i społeczności lokalnej. Absolwenci szkoły będą mogli liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, na preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, a także przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.
Udział w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” przyczyni się do podniesienia rangi liceum o profilu wojskowym, nie tylko na terenie powiatu drawskiego, ale również województwa.

„WYBIERAM WYBORY” – FINAŁ KONKURSU W WARSZAWIE

Laureatka etapu wojewódzkiego, Julia Pilipiec, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa, 30 kwietnia brała udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, który odbywał się w Warszawie, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy Kancelarii Prezydenta, organizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.
Licealistka rywalizowała z 20. reprezentantami województw, miała za zadanie udzielenie odpowiedzi ustnej na trzy wylosowane pytania z zakresu Kodeksu Wyborczego, którą oceniali członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz pracownicy naukowi. Odpowiedź była oceniana pod względem poprawności merytorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji, retoryki i poprawności stylistyczno – językowej. Konkurs wymagał od uczestników znajomości prawa wyborczego oraz wystąpień publicznych.
Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół średnich było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Zwycięzcy i finaliści etapu ogólnopolskiego otrzymali nagrody i pakiety pamiątkowe.
Gratulujemy Julii sukcesu, który jest efektem rozwijania indywidualnych zainteresowań uczennicy z zakresu prawa wyborczego pod kierunkiem nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie, Pani Ewy Kilian.
Ewa Kilian