LICEALISTKI  Z ZSP W ZŁOCIEŃCU W ROLACH BIZNESWOMAN

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MENEDŻERSKI

Dominika Krzemińska, Małgorzata Miłaszewicz i Dominika Prabucka, uczennice klasy pierwszej LO o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, pomimo ograniczonego funkcjonowania szkoły z powodu pandemii, brały udział w ogólnopolskim konkursie „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 3”, których organizatorem była Fundacja Przedsiębiorczości Revas w ramach realizacji projektu edukacji ekonomicznej adresowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Dziewczęta pod kierunkiem nauczycielki przedsiębiorczości, Pani Grażyny Waneckiej, od kwietnia do maja uczyły się biznesu, wykorzystując gry symulacyjne do prowadzenia Salonu Kosmetycznego. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zainteresowanie ekonomią i przedsiębiorczością, a także rozwijanie kompetencji kluczowych, m.in. umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów oraz stosowania technologii informatycznych. W ramach siedmiorundowej rozgrywki eliminacyjnej, w wyznaczonych godzinach konsultacji online z trenerem gry Salon kosmetyczny, szkolna drużyna podejmowała decyzje biznesowe, rywalizując na rynku kosmetycznym z zespołami z całej Polski. Uczennice wcieliły się w role współwłaścicielek salonu pod nazwą „Time For You”, który świadczył usługi upiększające dla klientek indywidualnych. Dziewczęta podejmowały decyzje strategiczne dotyczące zatrudnienia, sprzedaży, marketingu i zakupu wyposażenia salonu, z którymi spotykają się na co dzień ich właściciele. Uczennice zarządzały salonem, organizowały jego pracę oraz decydowały o oferowanych usługach. Podjęte decyzje mogły śledzić co tydzień na karcie wyników, by sprawdzić swoją pozycję na tle innych młodzieżowych firm w Polsce. Rywalizacja w grze zaangażowała uczennice, wzbudziła w nich poczucie odpowiedzialności za podejmowane strategie biznesowe, co doprowadziło je do półfinału rozgrywek menedżerskich . Dzięki niej dziewczęta ze Szkolnego Koła Ekonomicznego, prowadzonego przez Panią Grażynę Wanecką mogły sprawdzić i rozwinąć wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, a także pogłębić zdolności przedsiębiorcze.
Mimo, że gra symulacyjna to nie rzeczywistość, uczennice są zadowolone z tej formy zajęć dodatkowych i chętnie powtórzyłyby grę z nowo zdobytym doświadczeniem. Za uczestnictwo w konkursie dziewczęta wraz z nauczycielką otrzymały dyplomy.

Tekst: Grażyna Wanecka, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości
Zdjęcia: Małgorzata Miłaszewicz

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

 • maturalnego (EM)
 • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

opracowane na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH:

 

 1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 1. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 1. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z absolentem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

 1. [*][!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

 1. [*][!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

 1. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.

 

 1. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

 1. [*][!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonym miejscu.

 

 1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

 1. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
  po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

 1. [*][!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ)
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

 1. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

 1. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Jednocześnie tacy zdający proszeni są o poinformowanie dyrektora szkoły w terminie do 03.06.2020 r. o przeciwwskazaniach do noszenia maseczki i przyłbicy celem wyznaczenia dla zdającego odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

 1. [*] W przypadku EM oraz EPKwZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

 1. [*][!] W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających
  o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

 

 1. [*]Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. [*] W przypadku EM, EPKwZ zdający potwierdzają swoją obecność
  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

 1. [*]Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym)