Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Złocieniec, dnia 20.09.2016r.
Zarządzenie Nr 6/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa
w Złocieńcu
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2016/2017
§ 1.
Na podstawie § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 października 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego
z późniejszymi zmianami – u s t a l a m

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach :

1. 31 października 2016 r.
2. 04 maja 2017 r.
3. 05 maja 2017 r.
4. 08 maja 2017 r.
5. 25 maja 2017 r.

§ 2.
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
§ 3.
Informacje o zajęciach opiekuńczo – wychowawczych zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania