Dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktycznych – 2014/2015

Zarządzenie Nr 7/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.gen.Wł.Andersa w Złocieńcu
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2014/2015

§ 1.    Na  podstawie § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 października 2002roku w sprawie organizacji roku szkolnego
z późniejszymi zmianami – u s t a l m  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 w następujących terminach :

10 października 2014r.
13 października 2014r.
10 listopada 2014.
02 stycznia 2015r.
05 stycznia 2015r.
04  maja 2015r.
05 maja 2015r.
06 maja 2015r.
05 czerwca 2015r.

§ 2.  W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
§ 3.  Informacje o zajęciach opiekuńczo – wychowawczych zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz  na stronie  internetowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.