DZIAŁALNOŚĆ WOPR W LO W ZŁOCIEŃCU

 

17 września 2019r. odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży z klas mundurowych i klas biologiczno-chemicznych z Prezesem WOPR Panem Krystianem Budziszewskim.

Docelowo w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych młodzież uczestnicząca
w prelekcji została zapoznana z działalnością WOPR. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe udziela między innymi; kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom, których życie i zdrowie narażone jest na niebezpieczeństwo na obszarach wodnych. Jednocześnie jest formacją, która prowadzi i koordynuje działania ratownicze współpracując z organami administracji publicznej, innymi podmiotami zajmującymi się obronnością, bezpieczeństwem, porządkiem publicznym, obroną cywilną oraz ochroną środowiska wodnego. Podczas wykładu młodzież uzyskała informację na temat możliwości doskonalenia własnych umiejętności pływackich, propagując wśród uczniów etykę ratowników wodnych. W tym zakresie WOPR organizuje kursy, szkolenia, egzaminy potwierdzające zdobyte umiejętności
i kwalifikacje nadając stopnie ratownikom i instruktorom ratownictwa.

Zdobyta wiedza niewątpliwie poszerzyła horyzonty i uświadomiła młodym ludziom jak ważnym i niezbędnym podmiotem jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zapewnienia szeroko rozumiane bezpieczeństwo ludności oraz jest nieodzownym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie młodzież rozwinęła kompetencje kluczowe  w zakresie działań społecznych i obywatelskich, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności, postaw dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego oraz aktywnego obywatelstwa w integracji społecznej młodych ludzi.

Bardzo dziękujemy za owocne spotkanie prelegentowi Panu Krystianowi Budziszewskiemu, Prezesowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tekst i zdjęcia: Urszula Smyk