Konkurs na LOGO szkoły

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa

w Złocieńcu

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły mgr Jacek Kozłowski

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych,

korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 01.03.2014r. do 31.06.2014r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani .

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

 być czytelne i łatwe do zapamiętania,

 być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

 wzbudzać pozytywne emocje,

 składać się :

· tylko z logotypu (stylizacji literowej)

· tylko z elementu graficznego będącego symbolem

· lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6.Prace należy składać podając:

– imię i nazwisko, adres,

– płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową, w rozdzielczości, która pozwoli na dowolną zmianę skali.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 15.06.2014 r. w sekretariacie szkoły.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. Dyrektor szkoły

2. Przedstawiciel Rady Rodziców

3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

4. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej(nauczyciel informatyki)

.

w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Komisja zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia zwycięzcy

3 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.(tablet).

4 Planowana data ogłoszenia wyników: 27.06.2014 r.

5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.