LO W ZŁOCIEŃCU NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW CWKM PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

26 kwietnia w Warszawie, w Klubie Garnizonowym Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się uroczystość wręczenia przez Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka, certyfikatów absolwentom III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Na zaproszenie Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w wydarzeniu brały udział dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, Beata Miszewska- Kozłowska wraz z kadetką, Roksaną Aksamit z klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym, w związku z ukończeniem przez złocienieckich kadetów III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Z powodu sytuacji pandemicznej na uroczystość zostało zaproszonych 17 szkół, dodatkowo 32 szkoły online, po dwie z każdego województwa, które reprezentowali dyrektorzy i najlepsi uczniowie z klas wojskowych w Polsce.

Gratulacje od Ministra Obrony Narodowej i symboliczne certyfikaty otrzymało 17 kadetów, reprezentantów szkół wszystkich województw.

Absolwenci LO w Złocieńcu o profilu wojskowym otrzymają dokumenty potwierdzające ukończenie programu dla klas wojskowych, którym patronuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Nauka w ramach programu odbywała się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej). Projekt miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także udział w pięciodniowym obozie szkoleniowym w warunkach poligonowych, który w tej edycji programu ze względu na sytuację pandemiczną wyjątkowo nie odbył się. Łącznie to 135 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu – edukacja wojskowa. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansowało, z udziałem wkładu własnego Powiatu Drawskiego, zakup jednolitego umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących) oraz wystawiło certyfikaty potwierdzające realizację programu nauczania edukacji wojskowej w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych, a dyrektor szkoły  przygotował zaświadczenia wraz z informacją o zakresie realizowanego materiału. Ponadto na świadectwie ukończenia szkoły będzie znajdował się wpis o przedmiocie nauczania edukacji wojskowej jako przedmiocie uzupełniającym, wraz z oceną końcową. Program jest koordynowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, nadzór merytoryczny sprawuje Akademia Sztuki Wojennej, patronat oraz szkolenie bojowe i logistyczne prowadzi 2 Brygada Zmechanizowana im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, a wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego zajmuje się Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku. Posiadacze certyfikatu będą mogli ubiegać się o przyjęcie na uczelnie wojskowe na preferencyjnych warunkach oraz odbycie skróconej służby przygotowawczej

Udział w programie ukierunkowany jest także na wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, polega na podejmowaniu w realizowanym procesie dydaktyczno – wychowawczym działań związanych z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem symboli państwowych. Celem uczestnictwa uczniów klas wojskowych w programie jest kształtowanie ich postaw patriotycznych i moralnych, pielęgnowanie polskości, tradycji, historii, miejsc pamięci, chwały bohaterów narodowych, kształtowanie charakteru i sprawności fizycznej oraz przygotowanie do świadomego podjęcia decyzji o związaniu się z Siłami Zbrojnymi RP oraz zaangażowanie w społeczne programy proobronne, a także rozwój poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój szkoły, regionu i państwa. Dzięki realizacji tego programu liceum o profilu wojskowym posiada status szkoły certyfikowanej. Udział w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” podnosi rangę liceum o profilu wojskowym, nie tylko na terenie powiatu drawskiego, ale również województwa.

W bieżącym roku szkolnym ruszyła jego IV edycja projektu, w której udział biorą uczniowie klasy II liceum po gimnazjum.

Liceum o profilu wojskowym w Złocieńcu należy do 185 szkół w Polsce realizujących program edukacji wojskowej.

tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

zdjęcia: Ministerstwo Obrony Narodowej