Harmonogram postępowania rekrutacyjnego…

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W ZŁOCIEŃCU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*  09.05 – 21.06.2017 r. do godz. 15.00.  26.07.2017 od godz. 12.00. – 28.06.2016 r. do godz. 15.00.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowo – sportowym Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowaw art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy  – Przepisy wprowadzające   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu sprawności fizycznej 09.05 – 23.05.2017 r. do godz. 15.00.12.06.2017 godz. 10.00.-12.00.  14.06.2017   31.07.2017 r. godz. 10.00.-12.00.02.08.2017 r.
 Możliwość dokonywania zmianw wyborze szkoły 26. – 28.06.2017 r. do godz. 15.00. 
 Uzupełnienie wnioskuo przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dopuszcza się złożenie kopii dokumentów poświadczonych przez dyrektora szkoły)a także dokumentów potwierdzających osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych  23.06.2017 – 27.06.2017 r. do godz. 15.00.  
 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy*   29.06.2017 r.  03.08.2017 r. 
 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  17.07.2017 r. do godz. 12.00.  22.08.2017 r. do godz.12.00
 Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie  17. – 19.07. 2017 r. do godz. 15.00.  22. – 25. 08.2017 r.
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  do 24.07.2017 r. do godz. 15.00.   22.08.-28.08.2017 r.
 Podanie przez komisję rekrutacyjnądo publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.07.2017 r. do godz. 1200 29.08.2017 r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 26.07.2017 r. 29.08.2017 r.

*Po zakończeniu terminu składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może podjąć czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t. ze zm).