Kryteria naboru

KRYTERIA NABORU DO KLASY PIERWSZEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. GEN. WŁ. ANDERSA
W ZŁOCIEŃCU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200,
w tym:

a) 100 punktów

 • – punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt,

b) 100 punktów

 • punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 80 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 20punktów).

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • celujący – 20 punktów
 • bardzo dobry – 16 punktów
 • dobry – 12 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów przy czym za:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 •  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5punktów,

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3punkty,

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 punkty.

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

5. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Sposób przeliczania na punkty ocen ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. Na listach kandydatów przyjętych do szkoły wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wpisywane są w oddzielnej pozycji.

6. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do ogólnej liczby punktów, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których 2 realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych uzdolnień.

7. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły maja kandydaci z największą ilością punktów.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.