Kryteria naboru

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Wynik przedstawiony w % :

  1. z języka polskiego
  2. z matematyki- mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w % z języka nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  • za ocenę celującą – przyznaje się 18 punktów,
  • za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się 17 punktów,
  • za ocenę dobrą – przyznaje się 14 punktów,
  • za ocenę dostateczną – przyznaje się 8 punktów,
  • za ocenę dopuszczająca – przyznaje się 2 punkty,

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Za osiągnięcia w konkursach i zawodach przyznawane są punkty wyłącznie wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.