Wizerunek absolwenta

logo-150x150

Absolwent szkoły to młody człowiek, który świadomie planuje karierę, a jego celem jest sukces. Dzięki postawieniu na rozwój wychowanka, wsparcie go w procesie kształcenia, cel zostanie osiągnięty, a szereg zadań wytyczonych przez szkołę temu będzie służył. Takiej idei służą:

Działania dydaktyczno – wychowawcze mają na celu rozwój intelektualny wychowanka.

Absolwent szkoły planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, posiada wysoki zasób wiedzy pozwalający na kontynuowanie nauki na uczelni wyższej, rozwija swoje talenty, realizuje pasje życiowe, planuje karierę. Jest przygotowany do samokształcenia, ma ukształtowane zainteresowania, posługuje się nowoczesnymi technikami technologicznymi, korzysta z różnorodnych źródeł informacji, zdobytą wiedzę i umiejętności praktycznie stosuje w życiu.

Działania dydaktyczno – wychowawcze mają na celu rozwój duchowy i etyczny wychowanka.

Wychowanek szkoły jest kreatywny, twórczy, przedsiębiorczy, dociekliwy, krytyczny, odkrywczy, otwarty na innowacje. Rozwija swoją osobowość, szuka sposobu dojścia do celu, wytrwale do niego dąży, z pokorą znosi porażki, odważnie przyjmuje zmiany, jest skłonny do podejmowania wyzwań i ryzyka, umie rozwiązywać problemy.

Dokonuje świadomego wyboru światopoglądu, wartości, zna kodeks etyczny i moralny, stosuje jego zasady w życiu. Absolwent jest odpowiedzialny za swoje wybory i zachowania, wykazuje zdolność dostrzegania potrzeb innych, potrafi okazać pomoc potrzebującym.

Działania dydaktyczno – wychowawcze mają na celu rozwój społeczny wychowanka.

Absolwent szkoły jest komunikatywny, dostrzega potrzebę działania w zespole i potrafi w nim pracować, jest świadom odpowiedzialności za efekt pracy zespołu. Jest przygotowany do życia w społeczeństwie i w rodzinie, bierze udział w wyborach samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych, europarlamentarnych, świadomie uczestniczy w uroczystościach państwowych. Wychowanek ma świadomość praw i obowiązków obywatelskich.

Działania dydaktyczno – wychowawcze mają na celu rozwój kulturalny absolwenta.

Uczeń jest świadomym odbiorcą dzieł kultury i sztuki, bierze udział w wydarzeniach kulturalnych miasta, współtworzy kulturę w środowisku lokalnym. Potrafi obcować z kulturą wysoką poprzez branie udziału w spektaklach teatralnych, koncertach, festiwalach. Absolwent na co dzień stosuje zasady savoir – vivre’u, przestrzega zasad kultury języka.

Działania dydaktyczno – wychowawcze mają na celu rozwój fizyczny absolwenta.

Wychowanek szkoły prowadzi i upowszechnia zdrowy styl życia, prowadzi profilaktykę prozdrowotną, dostrzega potrzebę dbałości o kondycją fizyczną, uprawia sport, jest kulturalnym kibicem sportowym.