Szkoła Policealna w ZSP Złocieniec

Szkoła Policealna otwiera nabór na kierunki:

 • administracja
 • ekonomia
 • rachunkowość

Szkoła Policealna dedykowana jest absolwentom liceów i techników (świadectwo ukończenia szkoły).

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Absolwenci szkoły mają prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: technik administracji, technik ekonomii, technik rachunkowości.

W szkole publicznej nauka jest bezpłatna.

Technik administracji – zdobywasz umiejętności :

 • prowadzenia dokumentacji i informacji o działalności jednostek organizacyjnych
 • sporządzania sprawozdań i protokołów
 • opracowania projektów aktów administracyjnych
 • stosowania norm prawnych w praktyce
 • koordynacji działań

Technik ekonomista – zdobywasz umiejętności:

 • organizacji zaopatrzenia, magazynowania i transportu
 • sprzedaży produktów na różnych poziomach gospodarczych
 • badania rynku
 • planowania i sprawozdawczości
 • wynagrodzeń
 • prowadzenia gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych

Technik rachunkowości – zdobywasz umiejętności:

 • dokonywania rozliczeń i sprawozdawczości finansowej
 • prowadzenia rachunkowości
 • kontroli i przechowywania dokumentów księgowych
 • nadzorowania spłaty zobowiązań i ściągania należności
 • planowania i analizy działalności rachunkowej