Aktualności

TUTORING – NOWE METODY, NOWA JAKOŚĆ SZKOŁY


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w województwie zachodniopomorskim, która została zakwalifikowana do wdrażania Tutoringu Szkolnego, ogólnopolskiego projektu pt. „Wychować człowieka mądrego”, finansowanego przez MEN.
  Tutoring to innowacyjne metody pracy pedagogicznej, wywodzące się
z kultury anglosaskiej, z Oksfordu i Cambridge. Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczeń  ma tutora, przewodnika, indywidualnego opiekuna, który poprzez budowanie relacji, współpracę
i wsparcie poznaje jego potencjał, a wszystko po to, by skutecznie pracować nad rozwojem mocnych stron podopiecznego. Praca z uczniem ma charakter zindywidualizowany.
Zadaniem nauczyciela – tutora jest odkrywanie talentów i predyspozycji ucznia, by pomóc mu
w planowaniu ścieżki rozwoju i osiągnięciu sukcesu. Działanie z podopiecznym skoncentrowane jest na poszukiwaniu i rozwijaniu w nim tego, co najcenniejsze i najmocniejsze, by wychować młodego człowieka odpowiedzialnego za swoje decyzje, przedsiębiorczego w ustalaniu swojej roli w życiu, odważnego w wędrówce po meandrach nauki, wychowania i poznawania świata. W szkole uczniowie rozwijają samodzielność i odpowiedzialność za swój proces uczenia się poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów. Udział uczniów w tutoringu ma na celu wzrost ich samoakceptacji, poczucia własnej wartości oraz otwartości i życzliwości wobec innych, dzięki czemu młodzi ludzie staną się odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów
i podejmowaniu samodzielnych decyzji. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała meble do wyposażenia gabinetu tutoringu, dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska odbyła szkolenie dla liderów tutoringu w Konstancinie-Jeziornie, kadra pedagogiczna uczestniczyła w cyklu szkoleń,  pozwalających nabyć kwalifikacje tutorskie, unikalne kompetencje skutecznego postępowania pedagogicznego wraz odpowiednimi narzędziami organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pomagają zbudować satysfakcjonujące relacje z uczniami i ich rodzicami.
Nowe metody pracy pedagogicznej wdrażane w ramach projektu tworzą klimat oparty na polityce dialogu, budują trwałe, wzajemnie uczące się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców. Nowe metody pracy pedagogicznej to rozwój potencjału uczniów, nowa jakość polskiej szkoły

.Szkolne zdjęcie tutoringu