Cele programu

Logo tutoringu

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Wychować człowieka mądrego

Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej
i resocjalizacyjnej
z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego
jako profilaktyki

pozytywnej problemów w polskiej szkole”

 

 

Autor innowacji:

Mariusz Budzyński - tutor i trener, autor koncepcji eksperymentalnych szkół ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich

 

Autorzy adaptacji innowacji do warunków szkoły:

Beata Miszewska – Kozłowska
Aleksandra Lezler – Leszczełowska

 

Czas realizacji innowacji

 

Data rozpoczęcia innowacji: 01 września 2017

Data zakończenia innowacji: 31 sierpnia 2018

Czas trwania innowacji – rok szkolny 2017/2018

Zakres innowacji;

Zmiana dotyczy – Wdrażanie tutoringu szkolnego – kompleksowej zmiany celem pozytywnego oddziaływania na wszystkie obszary pracy szkoły i rozwoju jej w wymiarze pedagogicznym, społecznym, prakseologicznym i organizacyjnym

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z późn. zm.).

 

 

Instytut Tutoringu Szkolnego jest placówką Towarzystwa Edukacji Otwartej z siedzibąwe Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 36, tel. 71 799 99 21, fax 71 359 14 13, www.tutoring.o

Wprowadzenie

Istotą niniejszej innowacji pedagogicznej, mającej charakter zmiany metodyczno
– organizacyjno – programowej, jest wdrożenie w szkole modelu pracy wychowawczej
i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej

problemów w polskiej szkole.

Innowacja została opracowana w oparciu o założenia i doświadczenia pedagogiki

dialogu oraz tutoringu szkolnego, jako metody edukacji zindywidualizowanej, której celem

jest skuteczne wspomaganie każdego ucznia w jego indywidualnym rozwoju, niezależnie od

uwarunkowań podyktowanych jego predyspozycjami psychofizycznymi.

Model zindywidualizowanej pracy z uczniem metodą tutoringu zakłada, że jest to

długofalowy proces współpracy nauczyciela – tutora z uczniem , nakierowany na integralny
– obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego.

Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu,

szacunku i wzajemnej uwagi, tutor pracuje z podopiecznym, pozwalając mu dogłębnie

poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz

rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania z własnych predyspozycji, talentów i zasobów

Tutoring prowadzi także podopiecznego do mądrości i dojrzałości emocjonalnej oraz

społecznej, ponieważ:

- pozwala na dostrzeżenie swych mocnych stron oraz na budowanie prawidłowej,

realistycznej samooceny i poczucia własnej wartości,

- budowany jest na wartościach, które podziela cała społeczność szkolna,

- poprzez dialogowe relacje kreuje klimat bezpieczeństwa i współpracy,

- sprzyja twórczemu podejściu do życia i do nauki.

Skuteczności modelu pracy szkoły opartej na tutoringu należy upatrywać w zmianach

relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz w zakresie opieki szkolnej, i związanych z nią

oddziaływań wychowawczych. Zmiana owych relacji i, idące w ślad za nią, zwiększenie

poczucia bezpieczeństwa w szkole, zarówno uczniów jak i nauczycieli, jest warunkiem

budowania gotowości ucznia do nauki, a w odniesieniu do nauczycieli, warunkiem ich

gotowości do jego wspierania. Dalekosiężnym efektem tej zmiany powinno być

zintegrowanie czterech środowisk: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi

szkoły we współpracy nad wykonaniem wspólnego zadania „uczenia się” czyli zbudowania
w szkole „wspólnoty wzajemnie uczącej się”.

Wdrożenie tak opisanej innowacji pedagogicznej opartej na tutoringu w konsekwencji

umożliwi zmianę dotychczasowej organizacji systemu opieki szkolnej poprzez zastąpienie

obecnego grupowego „wychowawstwa klasowego” systemem zindywidualizowanym, czyli

tutorskim – opartym na relacjach każdego ucznia z osobna ze swym tutorem.
W proponowanym modelu w każdej klasie będzie funkcjonował 2 – 3-osobowy zespół tutorów, w ramach którego jeden z nich będzie jednocześnie wypełniał zadania formalne, przypisane do funkcji wychowawcy klasowego.

 

 

 

 

 

Instytut Tutoringu Szkolnego jest placówką Towarzystwa Edukacji Otwartej z siedzibą

we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 36, tel. 71 799 99 21, fax 71 359 14 13, www.tutoring.o

 

Opis zasad innowacji

(§§1,2,3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz.506 ze zm.))

 

 

Wariant podstawowy innowacji :

Tutoring rozwojowy

I. Cele innowacji

1. Cel główny: Wdrożenie modelu pracy pozwalającej uczniowi poznać jego mocne strony,

wspomaganie go w indywidualnym rozwoju poprzez poznawanie jego predyspozycji i talentów oraz wspieranie w drodze do sukcesu.

2. Cele operacyjne:

- zbudowanie partnerskiego sojuszu między szkołą i rodzicami – sojuszu, współdziałania nauczyciela-tutora i rodziców otaczających zgodnym wsparciem dziecko (ucznia),

- indywidualny, zrównoważony rozwój ucznia w oparciu o jego mocne strony,

- partnerskie relacje w całej społeczności szkolnej oparte na postawie dialogu

personalnego, prowadzące do ukształtowania w szkole wspólnoty wzajemnie

uczącej się.

II. Organizacja innowacji /założenia i metody pracy/

Przewiduje się następującą ścieżkę realizacji tutoringu rozwojowego:

1. przydzielenie przez dyrektora szkoły każdej klasie, w której będzie realizowana

innowacja, 2-3 nauczycieli-tutorów, którzy będą prowadzić z uczniami tutoriale,

2. uczniowie mają obowiązek, a ich rodzice powinni uczestniczyć w zajęciach przewidzianych innowacją – tutorialach i spotkaniach,

3. uczeń, jego rodzice lub tutor mogą wnioskować do lidera– koordynatora o potrzebie zmiany tutora/podopiecznego; zmiana, o której mowa nie może być dokonywana częściej niż raz w semestrze, a procedura jej przeprowadzenia nie powinna trwać dłużej niż 1 tydzień,

4. czas indywidualnej, bezpośredniej pracy z uczniem i jego rodzicami w uśrednionym, miesięcznym wymiarze określonym poniżej w pkt. 9,

5. współpraca tutora z uczniem ma charakter poufny i funkcjonuje

tylko w relacji tutor – uczeń – rodzice; odstępstwo od tej zasada jest możliwe jedynie
w przypadkach, gdy uczeń (podopieczny) może wejść w konflikt z prawem lub

podejmuje działania ryzykowne, zagrażające zdrowiu lub życiu,

6. tutor, wykorzystując odpowiednie narzędzia we współpracy z rodzicami, pomaga uczniowi poznać własne możliwości, planować pracę i wyznaczyć osobistą ścieżkę rozwoju i nie podejmuje się zadań psychologa lub psychoterapeuty.

7. Do zadań lidera – koordynatora zespołu wychowawczego, należy:

a. prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny klasy,

arkusze ocen, wypisywanie świadectw),

b. odbywanie spotkań z całą klasą w ramach zajęć z wychowawcą,

c. organizowanie spotkań nauczycieli-tutorów danej klasy w ramach

koordynowania ich pracy (w zależności od potrzeb),

d. koordynowanie procedury ustalenia i zmiany tutora dla całej klasy,

 

Instytut Tutoringu Szkolnego jest placówką Towarzystwa Edukacji Otwartej z siedzibą

we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 36, tel. 71 799 99 21, fax 71 359 14 13, www.tutoring.org

e. w odniesieniu do oceny zachowania ustalonej przez tutora z uczniem,

dokonywanie jej wpisu w dokumentacji szkolnej.

8. Do zadań nauczyciela-tutora należy:

a. prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami i rodzicami,

b. kontrolowanie uczestnictwa ucznia w zajęciach i reagowanie na pojawiające

się w tym zakresie problemy,

c. ustalenie (wypracowanie) wraz z uczniem oceny zachowania,

d. sporządzanie we własnym zakresie notatek, uwag oraz spostrzeżeń ze spotkań

z uczniem i rodzicami.

9. Ustala się, że czas indywidualnej, bezpośredniej pracy nauczyciela – tutora z uczniem

wynosić będzie w uśrednieniu:

- we wszystkich klasach liceum, szkoły zawodowej / branżowej, w których będzie

stosowany ten model tutoringu – 30 min. raz w miesiącu

10. Do zadań tutora w odniesieniu do konkretnego ucznia należy:

a. poznanie ucznia, w szczególności jego zainteresowań, predyspozycji i zasobów

b. monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu półrocza / roku,

c. comiesięczne dłuższe spotkanie – tutorial z uczniem,

d. cotygodniowe, podtrzymujące relacje, krótkie spotkania z uczniem,

e. podsumowanie wraz z uczniem i jego rodzicami poziomu osiągniętych efektów

pracy na koniec półrocza / roku z zainspirowaniem ucznia do autorefleksji,

f. autorefleksja tutora na koniec półrocza wraz z wnioskami do dalszej pracy

g. uczestnictwo w spotkaniach klasowego zespołu wychowawczego oraz

superwizjach,

h. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami (opiekunami) z udziałem

podopiecznych,

i. udział w spotkaniach z tutorem-superwizorem.

 

III. Przewidywane efekty działalności innowacyjnej

Realizacja zadań ujętych w innowacji powinna przynieść:

- w szkole:

- stworzenie klimatu opartego na „pedagogice dialogu”,poprawa relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami, zwiększenie tożsamości uczniów i rodziców ze szkołą, zbudowanie trwałej wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców, poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

- u ucznia, wzrost:

- samodzielności;

- odpowiedzialności (w tym za proces własnej edukacji);

- zdolności do podejmowania decyzji;

- systematyczności, samodyscypliny i umiejętności planowania zajęć;

- umiejętności wyboru drogi życiowej i budowania planów życiowych;

- umiejętności realizowania przyjętych planów i pokonywania trudności;

- umiejętności samodzielnego ucznia się (również wyboru i oceny źródła informacji)

- samoakceptacji i poczucia własnej wartości;

 

 

Instytut Tutoringu Szkolnego jest placówką Towarzystwa Edukacji Otwartej z siedzibąwe Wrocławiu, przy ul.Robotniczej 36, tel. 71 799 99 21, fax 71 359 14 13, www.tutoring.org

 

- otwartości i życzliwości dla innych oraz wzrost poziomu zaufania;
- odwagi w formułowaniu i głoszeniu własnych poglądów;

- umiejętności twórczego, samodzielnego myślenia

- tolerancji (akceptacji dla innych zachowań i poglądów);

- poszanowania dla pracy innych;

- umiejętności zgodnej współpracy (pracy w grupie);

- wrażliwości na losy innych i odpowiedzialności z tym związanej.

- u nauczyciela, rozwój i doskonalenie umiejętności:

- życia w postawie dialogu z zachowaniem szacunku dla człowieczeństwa każdej „spotkanej” osoby, oraz zmianie podstawy autorytetu nauczyciela tj. rezygnacja z autorytetu „nadanego” wynikającego z pełnionej funkcji, na rzecz autorytetu osobowości;

- nawiązywania, budowania dobrych relacji międzyludzkich;

- porozumiewanie się bez przemocy;

- tworzenia strategii (planów) dalekich i bliskich;

- elastyczności w realizacji planów;

- poszukiwania rozwiązań w oparciu o analizę przyczyn i skutków;

- rozwijania postawy współodczuwania;

- zachowania własnej autentyczności w profesjonalnym realizowaniu zadań;

- bycia konsekwentnym z zachowaniem elastyczności w sytuacjach, które tego wymagają;

- dostosowywania wymagań do możliwości ucznia;

- oddawania, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione inicjatywy, podejmowania decyzji
i odpowiedzialności w ręce podopiecznego;

- nierygorystycznej systematyczności;

- wyczuwania i stawiania „granic”;

- pełnienia funkcji rzecznika praw podopiecznego w szkole;

- wyznaczania odpowiednich granic swojej odpowiedzialności za podopiecznego.

- u rodziców:

- wzrost zaufania do nauczycieli i szkoły;

- wzrost gotowości do współpracy ze szkołą w oddziaływaniu wychowawczym i

wspierania dziecka w nauce;

- większe zaangażowanie w życie szkoły;

- wzrost świadomości pedagogicznej.

Działania podjęte w innowacji powinny doprowadzić do zmiany postawy, opartej na

oczekiwaniach i roszczeniach, na wzajemne zrozumienie i współpracę, zarówno
w odniesieniu do rodziców, uczniów, jak i nauczycieli i ostateczne zbudowanie wspólnoty

„wzajemnie uczących się” siebie i od siebie podmiotów społeczności szkolnej

 

IV. Ewaluacja

1. Zakładana ewaluacja innowacji będzie przeprowadzona przez profesjonalny zespół

badawczy ds. ewaluacji złożony m.in. z pracowników naukowych Akademii im. Jana

Długosza w Częstochowie, któremu przewodniczyć będzie doświadczona badaczka

tutoringu w polskim systemie oświaty.

 

 

 

 

Instytut Tutoringu Szkolnego jest placówką Towarzystwa Edukacji Otwartej z siedzibą

we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 36, tel. 71 799 99 21, fax 71 359 14 13, www.tutoring.org

 

2. W odniesieniu do wdrażania tutoringu w szkole, ewaluacja będzie skoncentrowana na

jego efektywności w kontekście rozwoju określonych kompetencji i postaw uczniów

będących w relacji tutorskiej, co oznacza że zostanie opisane oddziaływanie tutoringu na

rozwój ucznia w przestrzeni szkolnej, w relacjach społecznych oraz na wzrost jego

osobistej dojrzałości.

3. Ewaluacja zakłada również objęcie badaniami tutorów oraz rodziców.

4. Badanie efektywności tutoringu będzie realizowane w dwóch fazach:

a. na początku roku szkolnego 2017/18 zostanie dokonana analiza stanu wyjściowego
w odniesieniu do klimatu społecznego szkoły, relacji między uczniami, między uczniami i

nauczycielami, a także w odniesieniu do samopoczucia uczniów oraz poczucia ich

przynależności do szkoły i środowiska lokalnego, jak również postaw nauczycieli – tutorów.

b. na koniec roku szkolnego 2017/18 zostanie przeprowadzona analiza stanu po

dokonaniu wdrożenia dla dokonania opisu w odniesieniu do efektów oddziaływań

tutoringu na badane na początku roku szkolnego zmienne.

5. Narzędzia badawcze, które zostaną wykorzystane w procesie ewaluacji przejdą stosowną

naukową procedurę gwarantującą ich rzetelność i trafność.

6. Efektem końcowym ewaluacji będzie raport zawierający wnioski z ewaluacji

dedykowany i przekazany szkole realizującej innowację.