UCZNIOWIE Z ZSP ANDERSA W PROJEKCIE „JAK RYBA W WODZIE”

Młodzież z ZSP Andersa wraz uczniami z obszaru miasta i gminy Złocieniec biorą udział w projekcie „Jak Ryba w Wodzie”. Projekt, uwzględniający działania dla młodzieży zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki, polega na cyklu zajęć praktycznych z zakresu pływania użytkowego i ratownictwa wodnego. Nauka chwytów ratowniczych, procedur, nurkowania i holowania poszkodowanego oraz doskonalenie technik pływackich ma wyposażyć uczniów w wymagalne umiejętności na stopień ratownika młodszego WOPR. Zajęcia na pływalni mają wyrównać szanse małomiasteczkowej młodzieży w dostępie do atrakcyjnych i pożytecznych (korekcja wad postawy) form ruchu. Zainteresowanie młodzieży zdobyciem konkretnych uprawnień i forma aktywnego wypoczynku w atmosferze wszechobecnego stresu i frustracji związanych z nauką w szkole ma aspekt terapeutyczny. Aktywizacja młodzieży uzależnionej od internetu i zagrożeń nałogami w kierunku dbania o swoją sprawność i zdrowie jest uzasadniona. Odpowiedzialny ratownik hołduje zasadzie zdrowego stylu życia i dbania o formę. Zajęcia będą wspierane warsztatami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Kompleksowe ujęcie wiedzy i umiejętności pozwoli młodzieży opanować sztukę niesienia pomocy w codziennym życiu. Zajęcia są prowadzone przez 2 nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami i stosownymi uprawnieniami. Wsparcia przedsięwzięciu udzieliły lokalne władze samorządowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Miejska. Beneficjentami przedsięwzięcia są uczniowie z LO Andersa w Złocieńcu i gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Złocieniec (40 osób). Kryterium naboru jest zadeklarowana chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu, zgoda rodziców i rekomendacja wychowawcy / pedagoga szkolnego w związku z rozpoznaniem sytuacji ucznia. Spodziewane rezultaty realizowanego projektu mają konkretny wymiar. Umiejętność pływania otwiera przed młodzieżą nowe perspektywy: ukończenie kursu wodniackiego potwierdzone zdobyciem karty pływackiej i zdaniem egzaminu na młodszego ratownika WOPR, możliwość sezonowego zatrudnienia nad wodą, zmiana nawyków i postaw w zakresie dbania o swój rozwój i gotowość niesienia pomocy, przeciwdziałanie nałogom i zagrożeniom, znoszenie barier w dostępie do basenu z powodu zubożenia i odległości, kształtowanie adekwatnej samooceny, zaspokojenie potrzeby atrakcyjnego spędzania czasu wolnego i przynależności do zidentyfikowanej grupy. Ponadto uzupełnienie braków kadrowych ratowników w gminie, wzrost bezpieczeństwa nad wodą oraz promocja aktywności młodzieżowej w mieście.
Tekst: Jan Macul
Zdjęcie: Natalia Pikula